TRAMITACIÓ DEL TÍTOL OFICIAL

 Lloc on se sol·licita el títol oficial

Un cop hàgiu assolit els crèdits necessaris per demanar el títol heu d’adreçar-vos a la secretaria del centre on heu cursat els estudis per demanar que us sigui expedit el corresponent títol oficial.

S’ha de demanar cita prèvia (dia i hora) per tal de fer-ho.

La sol·licitud d’expedició l’ha de formalitzar la persona interessada mitjançant un imprès normalitzat.

Les dades personals s’hi han de fer constar tal com figuren al DNI corresponent vigent, en el cas dels estudiants i estudiantes amb nacionalitat espanyola, o al passaport, per a estudiantes i estudiants amb nacionalitat estrangera.

A la sol·licitud d’expedició s’han d’afegir els signes ortogràfics corresponents que no figuren en el document identificatiu i que es volen fer constar al títol i al Suplement Europeu al Títol.

Documentació necessària

Si els documents acreditatius de la identificació que vàreu presentar en el moment de formalitzar la matrícula  no estan  en vigor,  al sol·licitar el títol oficial heu de portar a la secretaria del centre:

- Pels estudiants de nacionalitat espanyola: fotocòpia del DNI.

- Pels estudiants de nacionalitat no espanyola:

- si són de la Unió Europea: cèdula d’identitat del país d’origen o    passaport

- si són de fora de la Unió Europea: passaport

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si s’escau.

- Qualsevol altre document que justifiqui exempcions o bonificacions que puguin afectar al títol.

A la secretaria del centre us facilitaran l’ imprès de sol·licitud del títol oficial que heu d’emplenar amb les vostres dades personals tal i com figuren en el document identificatiu corresponent i us expediran el rebut per tal d’anar a l’entitat bancària per efectuar el pagament.

Preu del títol

El preu del títol és el que fixa el decret de la Generalitat de prestacions de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs corresponent.

Els preus (decret 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya) per a aquest curs 2014/15 són:

· Títol  universitari oficial de graduat/ada  diplomat/ada, llicenciat/ada, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre/amàster universitari oficial i de  doctor/a amb Suplement Europeu al Títol i duplicat: 218,15€

Resguard del títol

Un cop efectuat el pagament heu de retornar a la secretaria del centre el rebut segellat per l’entitat bancària, perquè us expedeixin el resguard del títol, amb validesa fins que no s’hagi expedit el títol definitiu.

El resguard de pagament dels drets d’expedició del títol acredita la condició de titulat o titulada de l’estudiant o estudianta i li dóna tots els drets establerts per la legislació vigent.