DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES OBLIGATÒRIES DEL TÍTOL DE MÀSTER
UNIVERSITARI DE DIRECTOR ESPORTIU
MÒDUL IV. ÀREA PROFESSIONALITZADORA

Denominació matèria: Pràctiques externes

ECTS: 12

Unitat temporal: 2n semestre.

Requisits previs

Tenir aprovats tots els crèdits obligatoris del màster.

Competències

Projectar en situacions concretes els aprenentatges adquirits durant el màster.
Tenir l’experiència suficient per afrontar nous reptes professionals.

Sistemes d’avaluació

- Informe de seguiment de l’organització en què s’ha realitzat les pràctiques externes des de la perspectiva de les competències que s’han d’assolir. (75%)
- Elaboració de la memòria de les pràctiques externes (25%).

Activitats formatives

- Presentació de les organitzacions en les quals es podrà realitzar les pràctiques externes.
- Presentació de la guia de les pràctiques externes (procediments i calendari).
- Sessió orientadora durant la qual s’ajudarà l’alumnat a decidir sobre l’organització en què es realitzarà les seves pràctiques externes.
- Tutories individuals amb la direcció de les pràctiques externes.

Contingut

- Anàlisi del context de l’entitat esportiva.
- Implicar-se en la planificació i dels projectes esportius de l’entitat.
- Col·laborar en el desenvolupament de les activitats programades per la Direcció Esportiva de l’entitat.
- Participar en les dinàmiques de treball establertes a l’entitat esportiva.
- La memòria de les pràctiques externes ha de reflectir:
-  l’activitat desenvolupada en l’organització triada.
-  la manera en què s’han projectat en la mateixa els coneixements adquirits durant el màster.