1. TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DELS MÀSTERS UNIVERSITARIS UdL 2016-2017

*Estudiantat de nou ingrés:

Primer termini

- Preinscripció: del 1 de març al 6 de juliol
- Resolució: 11 de juliol
- Matrícula: 20, 21, 22 de juliol

Segon termini (En el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció: del 7 de juliol al 4 de setembre
- Resolució: 26 de setembre

- Matrícula: 3, 4, 5 d’octubre

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció

Estudiants matriculats en anteriors convocatòries

Matrícula: 14, 15 i 16 setembre

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula. No és necessari sol·licitar dia i hora de matrícula. La modificació de la matrícula es podrà fer per automatrícula o de forma presencial en la secretaria del Centre. Accés per Internet: http://gestio.inefc.es/automatricula?ace=5

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA: 10 i 11 d’octubre

- Matrícula:

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula. No és necessari sol·licitar dia i hora de matrícula. La modificació de la matrícula es podrà fer per automatrícula o de forma presencial en la secretaria del Centre. Accés per Internet: http://gestio.inefc.es/automatricula?ace=5

2. CONTACTE PER A LES PREINSCRIPCIONS

INEFC – Lleida
Negociat de Gestió Académica.
Sra. Neus Roca. (nroca@inefc.es)
Ptda. Caparrella, s/n
25192 Lleida
Telf: 973. 27.20.22

3. NORMATIVA PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds

La preinscripció podrà realitzar-se de tot l’estudi del màster o bé dels diferents mòduls que l’integren.
La preinscripció és formalitzarà directament a la Universitat de Lleida via web.
L’alumnat haurà d’omplir la sol·licitud de preinscripció i l’haurà d’enviar en format paper i signada a la secretària del centre corresponent dins el termini de 10 dies a
comptar des del dia que va realitzar la preinscripció, adjuntant la documentació corresponent segons la via d’accés.
Excepcionalment, i sempre que l’oferta de places sigui superior a la demanda, l’òrgan responsable del POP podrà acceptar amb caràcter condicional, estudiants
que no estiguin en possessió de tota la documentació requerida o aquesta sigui incompleta o d’estudiants que no reunint els requisits d’accés es preveu que els
tinguin en el termini de formalitzar la matrícula.

Documents que cal presentar per fer la preinscripció:

· Còpia autenticada del DNI o passaport per als estrangers
· Sol·licitud de preinscripció signada per la persona interessada (impressió des de la pàgina web)
· Còpia autenticada del títol universitari oficial que dona accés al màster. En el supòsit d’accés per la via 3 (titulació no homologada amb nivell de
formació equivalent al títol de grau) caldrà tenir en compte que en el moment de fer la matrícula s’ha de presentar un document emès per la
universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir a estudis de postgrau
· Certificat de coneixement d’idiomes (original o còpia autenticada)
· El certificat acadèmic oficial en què es detallin les qualificacions obtingudes i, en el cas d’expedients acadèmics expedits a l’estranger, haurà de constar
l’escala numèrica d’aquestes qualificacions. Si els estudis s’han cursat a la Universitat de Lleida no caldrà presentar aquest document ja que la
secretaria del centre adjuntarà a la sol·licitud la còpia autenticada de l’expedient acadèmic corresponent
· Documents específics de cada màster, si així s’ha fet constar en la informació del màster
En el supòsit que l’alumnat vulgui sol·licitar el reconeixement de crèdits ho ha de fer constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció i haurà de
presentar a més de la documentació anterior:

· El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent
· Els documents que acreditin les competències assolides els continguts formatius realitzats o be el programa de les assignatures aprovades.

Requisits dels documents expedits a l’estranger:

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit
s’efectua necessàriament en cada un dels organismes següents i per l’ordre que s’indica:

1. Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificacions d’estudis i al Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
2. Ministeri d’Afers Estrangers del país on es van expedir els documents.
3. Representació diplomàtica o consular d’Espanya en el país de procedència dels documents.
Tots els documents que s’expedeixen per les autoritats diplomàtiques o consulars del país estranger a Espanya, han de ser legalitzats pel Ministeri
d’Afers Estrangers espanyol.
Per a la legalització dels documents procedents dels països signataris del Conveni de l’Haia, de 5 d’octubre, els requisits establerts anteriorment se substitueixen per
la postil·la fixada en el mateix document per l’autoritat competent de l’estat de què demani el document.
No s’exigeix la legalització de la documentació dels països que conformen la Unió Europea, sempre que no hi hagi dubtes sobre l’autenticitat i la legitimitat, ni sobre
el seu caràcter oficial.
Els documents esmentats han d’anar acompanyats de la traducció oficial a l’espanyol, donat el cas que estiguin en un altre idioma. Aquesta traducció podrà
ser feta:

· Per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger
· Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és súbdita la persona sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document
· Per traductors jurats degudament autoritzats o inscrits a Espanya
Si el document original està inscrit en un alfabet diferent de l’occidental, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol al seu
idioma original però transcrita a l’alfabet occidental, en lloc d’una traducció d’aquella denominació.
Els documents originals poden presentar-se juntament amb una fotocòpia, i seran retornats a les persones interessades un cop realitzada la diligència d’autenticitat.
Si les fotocòpies les ha comparat i legalitzat la representació diplomàtica o consular d’Espanya en el país de procedència del document, no cal presentar simultàniament l’original.

4. NORMATIVA MATRICULACIÓ

Crèdits mínims per estudiant i curs

Estudiants a temps parcial i temps complet

El Màster ha estat pensat, tant en la seva organització com en el seu desenvolupament, perquè el puguin realitzar, principalment, persones que ja estan en el mercat de treball (no necessàriament en l’àmbit de la direcció esportiva) i/o que desitgen complementar la seva formació universitària amb l’objectiu de poder gaudir de millors oportunitats al mercat i tenir l’oportunitat d’especialitzar-se en una sortida professional clara com és el dret esportiu en un sentit ampli.
És per això que el Màster presentarà una oferta a temps parcial per poder atendre adequadament als estudiants que desitgen compatibilitzar els seus estudis amb un treball remunerat si ben no és requisit necessari per poder cursar el master que hagin d’estar treballant, i per tant, no han d’aportar justificació alguna sobre aquest tema.