Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el mateix per a l’accés a ensenyaments de Màster.

El sistema d’accés estarà basat en la valoració de quatre aspectes:

1 – Valoració del currículum acadèmic universitari de l’estudiant mitjançant la nota mitjana dels estudis de grau. Aquest criteri ponderarà un 40% de la puntuació final.

2 – Valoració del currículum professional i de voluntariat de l’estudiant. Es valorarà 1 punt per any d’experiència en la direcció esportiva, computant tant l’experiència com a professional com de voluntari en les organitzacions esportives o similars. Aquest criteri ponderarà un 40% de la puntuació final.

3 – Valoració del currículum acadèmic universitari i no universitari específic en l’àmbit de la direcció esportiva. Aquest criteri ponderarà un 10% de la puntuació final. Es computaran els cursos, seminaris, assignatures específiques, etc.

4 – Valoració de la motivació de l’estudiant pel màster i per la sortida professional en l’àmbit de la direcció esportiva. Entrevista personal amb una comissió de 3 professors del Màster. Aquest criteri ponderarà un 10% de la puntuació final.

S’establirà una quota del 5% per a persones que presentin alguna minusvalidesa. Es justificarà mitjançant l’acreditació oficial corresponent.

S’establirà una quota del 5% per a les persones que siguin esportistes d’elit a nivell nacional o autonòmic, i es justificarà mitjançant l’acreditació oficial corresponent.

S’estableix el principi de paritat d’homes-dones en la selecció dels estudiants.