Dates d’avaluació:

El sistema d’avaluació del màster consisteix en una avaluació continuada i per tant les dates de cada prova d’avaluació es corresponen amb les dates d’impartició de les assignatures de cada àrea.

Sistema d’Avaluació:  

1. L’assistència als mòduls presencials. Es demana una assistència mínima del 85%.
2. L’avaluació dels treballs proposats per a cadascun dels mòduls formatius.
3. Superar la fase de pràctiques per a l’itinerari professionalitzador.
4. Presentació i defensa d’un Projecte Esportiu Integral.

Per a l’obtenció del títol del Màster Oficials de Director Esportiu serà necessari tenir aprovades cadascuna de les quatre parts a avaluar.

Sistema d’avaluació de cada Àrea del Màster