DESCRIPCIÓ DE LES ÀREES I MATÈRIES

Àrea EsportivaVeure PDF

Matèria – Context professional: escola esportiva, club, federació. Veure PDF
Matèria – Desenvolupament de programes esportius. Veure PDF
Matèria – Aspectes organitzatius: Competicions i centres especialitzats. Veure PDF

Àrea GestióVeure PDF

Matèria – Marc legal. Veure PDF
Matèria – Gestió i finances. Veure PDF

Àrea Recursos HumansVeure PDF

Matèria – Habilitats personals i de coordinació dels recursos humans. Veure PDF

Area ProfessionalitzadoraVeure PDF

Matèria – Pràctiques externes. Veure PDF
Matèria – Treball final de màster. Veure PDF