DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES OBLIGATÒRIES DEL TÍTOL DE MÀSTER
UNIVERSITARI DE DIRECTOR ESPORTIU
MÒDUL IV. ÀREA PROFESSIONALITZADORA

Denominació matèria: Projecte final de màster-professionalitzador

ECTS: 6

Unitat temporal 2n Semestre

Requisits previs

Per a la defensa del projecte tenir aprovats tots els crèdits obligatoris del màster, i completada la matèria de pràctiques externes.

Competències

Projectar en situacions concretes els aprenentatges adquirits durant el màster.
Tenir l’experiència suficient per afrontar nous reptes professionals.

Sistemes d’avaluació

- Treball final escrit i defensa oral davant d’un tribunal examinador al final del curs (100%)

Activitats formatives

- Abans de la defensa final: 2 presentacions davant d’un tribunal examinador, escalonades en el temps, durant les quals s’informarà i assessorarà sobre el curs de les pràctiques externes.
- Treball individual autoritzat.

Contingut

- El treball final té com a objectiu principal el d’identificar un problema existent o una activitat a desenvolupar i, un cop analitzat el seu context, fer propostes de millora o de realització per poder dur a terme un PROJECTE ESPORTIU.
- El guió aproximat-cada cas pot ser diferent- és el següent:

- Títol
- Justificació del projecte de les pràctiques externes
- L’organització i on es realitza
- El projecte
o Presentació
o Fases de la intervenció
o Desenvolupament
- Propostes de millora (pla estratègic esportiu, propostes de gestió esportiva, recursos humans, etc)
- Conclusions
- Bibliografia
- Annexos
- Exposició i defensa del projecte davant d’un tribunal avaluador.