Les pràctiques externes constitueixen un dels pilars de formació del màster juntament amb el Treball final, i estan plantejades perquè els alumnes integrin i apliquin en contextos reals els coneixements adquirits. Promouran el contacte proper amb la realitat professional en l’àmbit que escullin, podent acudir a centres i organitzacions esportives de reconegut prestigi.

Les pràctiques permetran principalment a l’alumne:

- Analitzar el context i l’organització de les estructures de funcionament d’entitats esportives.

- Analitzar els diferents rols professionals existents en una entitat esportiva.

- Identificar i analitzar els diferents elements que constitueixen un projecte esportiu, així com en implicar-se en el desenvolupament dels mateixos.

-  Participar en les dinàmiques de treball establertes en l’entitat.

-  Establir contactes i transmetre les seves capacitats per a possibles contractacions posteriors.