COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL MÀSTER

Que els estudiants…

1. Es desenvolupin amb eficàcia en els diferents contextes professionals en què es desenvolupa actualment l’esport en la nostra societat.

2. Assimilin els coneixements adquirits i desenvolupin la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextes més amplis o multidisciplinaris, relacionats amb la direcció esportiva.

3. Integrin coneixements i s’enfrontin a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada , inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis en l’àmbit de la direcció esportiva.

4. Reconeguin els principis morals i ètics que deriven d’una direcció esportiva adequada al conjunt de ciutadans a partir dels valors de responsabilitat, generositat i compromís amb la millora de la societat, de l’ésser humà i de la professió.

5. Coneguin els principis de la planificació esportiva i els apliquin en el disseny de plans de formació d’esportistes, des de la iniciació fins a l’alt rendiment. Incloent tant el disseny, direcció i control dels esdeveniments esportius necessaris per obtenir l’excel·lència esportiva, com dirigir els centres esportius especialitzats on els esportistes s’integren.

6. Dominin les particularitats del marc jurídic i legal de les associacions i entitats esportives, per tal de poder garantir una gestió integral adequada a les característiques dels diferents tipus d’entitats i associacions esportives.

7. Desenvolupin les seves habilitats personals relacionades amb les relacions humanes i promoguin dinàmiques positives en la Coordiació del treball en equip.