COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL MÀSTER

Que els estudiants…

1. Exposin i presentin la informació apropiada en funció de l’auditori i de les necessitats comunicatives.

2. Comuniquin les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

3. Desenvolupin el seu potencial personal per millorar una imatge d’autoconfiança.

4. Redactin documents acadèmics, científics i tècnics en cadascuna de les situacions professionals en què s’hagi d’intervenir. I això tant en català com en espanyol i en anglès, i dominar el llenguatge esportiu bàsic en altres idiomes.

5. Desenvolupin la seva capacitat de crítica i autocrítica entesa com a pas fonamental per a la millora de la presa de decisions.

6. Respectin a tots els professionals dels diferents àmbits vinculats a la direcció esportiva i ser capaços de treballar conjuntament quan sigui necessari.

7. Coneguin els últims avenços científics per a la millora constant de la tasca professional.

8. Dominin la utilització de les TIC.

9. Respectin els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i els valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.